Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

call to action

Trang chủ > DỊCH VỤ SINH VIÊN

Sự kiện & số liệu

Số liệu về kết quả và thành tựu của sinh viên - học viên Khoa Quốc tế sau khi tốt nghiệp

72%

Nước ngoài

40%

Tư Nhân

90%

Việc làm

62%

Nhà nước

54%

Khởi nghiệp