Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Về kỹ năng học tập

Nhóm 1 - Kỹ năng học thuật:  

- Kỹ năng viết (Academic writing skills, essay, assignment, report, literature review, critical review).

- Kỹ năng đọc, ghi chép trên lớp và tự đọc (reading, note-taking and independent study skills).

- Kỹ năng ôn thi (exam preparation).

- Tư duy phản biện (Critical thinking).

- Tư duy sáng tạo (Creative thinking).

Nhóm 2 - Nhóm kỹ năng tin học:

- Kỹ năng tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint).

- Ứng dụng các công cụ Google trong học tập, tổ chức công việc và nghiên cứu. 

Nhóm 3 - Nhóm kỹ năng quản lý thông tin:

- Phương pháp tìm kiếm và tổ chức thông tin (Information searching and organizing strategy).

- Trích dẫn tài liệu và tránh đạo văn (Academic Integrity, Citing and referencing how to avoid plagiarism).

Về kỹ năng học tập

Nhóm 1 - Kỹ năng học thuật:  

- Kỹ năng viết (Academic writing skills, essay, assignment, report, literature review, critical review).

- Kỹ năng đọc, ghi chép trên lớp và tự đọc (reading, note-taking and independent study skills).

- Kỹ năng ôn thi (exam preparation).

- Tư duy phản biện (Critical thinking).

- Tư duy sáng tạo (Creative thinking).

Nhóm 2 - Nhóm kỹ năng tin học:

- Kỹ năng tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint).

- Ứng dụng các công cụ Google trong học tập, tổ chức công việc và nghiên cứu. 

Nhóm 3 - Nhóm kỹ năng quản lý thông tin:

- Phương pháp tìm kiếm và tổ chức thông tin (Information searching and organizing strategy).

- Trích dẫn tài liệu và tránh đạo văn (Academic Integrity, Citing and referencing how to avoid plagiarism).