Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Về kỹ năng sống

Nhóm 1 - Các kỹ năng trong nội dung Khám phá bản thân bao gồm: 

- Nhận diện suy nghĩ, cảm xúc.

- Quan sát và tập trung.

- Xác định ưu nhược điểm. 

- Nắm bắt các phản hồi của cá nhân.

- Thấu hiểu ngôn ngữ cơ thể và các mối quan hệ.

Nhóm 2 - Các kỹ năng trong nội dung Quản lý Bản thân bao gồm:

- Quản lý, huấn luyện tâm trí. 

- Chuyển hóa suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực.

- Giải tỏa Stress.

- Tư duy hiệu quả.

- Lắng nghe tích cực.

- Giao tiếp phi bạo lực.

- Xây dựng các mối quan hệ.

- Sử dụng ngôn ngữ tích cực. 

- Định vị bản thân hiệu quả.

- Sống cân bằng.

Về kỹ năng sống

Nhóm 1 - Các kỹ năng trong nội dung Khám phá bản thân bao gồm: 

- Nhận diện suy nghĩ, cảm xúc.

- Quan sát và tập trung.

- Xác định ưu nhược điểm. 

- Nắm bắt các phản hồi của cá nhân.

- Thấu hiểu ngôn ngữ cơ thể và các mối quan hệ.

Nhóm 2 - Các kỹ năng trong nội dung Quản lý Bản thân bao gồm:

- Quản lý, huấn luyện tâm trí. 

- Chuyển hóa suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực.

- Giải tỏa Stress.

- Tư duy hiệu quả.

- Lắng nghe tích cực.

- Giao tiếp phi bạo lực.

- Xây dựng các mối quan hệ.

- Sử dụng ngôn ngữ tích cực. 

- Định vị bản thân hiệu quả.

- Sống cân bằng.