Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KIỂM SOÁT VIÊN NỘI BỘ TỪ ABBOT

Khoa Quốc tế xin gửi tới các ISer thông tin tuyển dụng Vị trí Kiểm soát viên nội bộ tại Hà Nội. Cụ thể như sau: 

1. Mô tả vị trí công việc: 

-  Phát triển các kế hoạch kiểm toán và kiểm tra SOX hàng năm dựa trên rủi ro chi tiết phạm vi, bản chất và thời gian của các hoạt động kiểm toán.

- Thiết kế các thủ tục và chương trình làm việc của kiểm toán nội bộ.

- Tư vấn cho ban quản lý về các yêu cầu nguồn cung ứng và hỗ trợ khác cần thiết cho Bộ phận Kiểm toán nội bộ

- Xác định các vấn đề rủi ro chính trong tổ chức và đề xuất các biện pháp để giảm thiểu rủi ro. 

- Thảo luận về các phát hiện và khuyến nghị đánh giá với các quản lý trực tiếp và báo cáo các vấn đề đối với quản lý cấp cao.

- Lập báo cáo kiểm toán phù hợp với kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt.

- Giám sát việc thực hiện các hành động quản lý được khuyến nghị trong báo cáo kiểm toán.

- Thường xuyên hợp tác với các bên liên quan trong các phòng ban để cập nhật các thay đổi và đưa ra những lời khuyên phù hợp khi cần áp dụng đến. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn thành đánh giá hàng tháng tại Nhà phân phối, tại Nhà bán lẻ cửa hàng và các cuộc kiểm tra hoặc điều tra đột xuất khác.

- Phối hợp với nhóm có liên quan để tạo điều kiện cho các công việc Kiểm toán nội bộ của Doanh nghiệp từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến khi hoàn thành.

- Chủ động đề xuất mọi thay đổi về chính sách, hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ nếu được yêu cầu

- Thực hiện một số Dự án Đánh giá Rủi ro và đột xuất do Nhóm Lãnh đạo giao.

- Tham gia vào các dự án tái cấu trúc quy trình kinh doanh nếu được yêu cầu.

2. Yêu cầu trong kinh nghiệm:

• Kinh nghiệm làm việc:

- Ưu tiên ứng cử viên từng là Chuyên gia Tư vấn Tài chính / Kiểm toán tại Công ty Kế toán thuộc Big 4 hoặc Môi trường kiểm toán / kiểm soát của MNC thuộc ngành FMCG với thời gian tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

• Kinh nghiệm kỹ thuật:

- Hiểu biết và thành thạo CNTT và hệ thống thông tin nói chung (SAP, Oracle, Sun ...)

- Thành thạo về lĩnh vực kế toán (VAS, US GAAP)

- Có kinh nghiệm với khung COSO, Sarbanes Oxley (SOX) hoặc các khung kiểm soát nội bộ tương tự.

- Hiểu biết tốt về các quy trình chính của một tổ chức

- Có kinh nghiệm với các kỹ thuật và thủ tục kiểm toán dựa trên rủi ro, có được thông qua nội bộ hoặc nhiệm vụ kiểm toán bên ngoài.

- Đánh giá phân tích: Thể hiện khả năng phân tích và diễn giải các vấn đề / dữ liệu phức tạp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và thông qua quá trình ra quyết định và lập kế hoạch hiệu quả, cung cấp các giải pháp kinh doanh vượt trội

- Là người hoạt ngôn, giao tiếp tốt, thể hiện khả năng gaio tiết với nhiều bên liên quan, ở nhiều vị trí khác nhau trong công ty thông qua nhiều phương tiện khác nhau.  

- Là người có trách nhiệm cao với mọi công việc được giao, xử lý công việc minh bạch, liêm chính. 

- Khả năng làm việc theo nhóm: Thể hiện khả năng làm việc nhóm phối hợp hiệu quả với mọi người, đáp ứng yêu cầu chất lượng cao trong thời hạn quy định.

- Là người linh động trong mọi công việc được giao và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

3. Yêu cầu về bằng cấp: 

• Bằng cử nhân về Kiểm toán / Kế toán / Tài chính

• Chứng chỉ kế toán hoặc kiểm toán được quốc tế công nhận, chẳng hạn như CPA, ACCA, CIMA,...

• Kỹ năng tiếng Anh tốt.

4. Địa điểm làm việc: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội


 

 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KIỂM SOÁT VIÊN NỘI BỘ TỪ ABBOT

Khoa Quốc tế xin gửi tới các ISer thông tin tuyển dụng Vị trí Kiểm soát viên nội bộ tại Hà Nội. Cụ thể như sau: 

1. Mô tả vị trí công việc: 

-  Phát triển các kế hoạch kiểm toán và kiểm tra SOX hàng năm dựa trên rủi ro chi tiết phạm vi, bản chất và thời gian của các hoạt động kiểm toán.

- Thiết kế các thủ tục và chương trình làm việc của kiểm toán nội bộ.

- Tư vấn cho ban quản lý về các yêu cầu nguồn cung ứng và hỗ trợ khác cần thiết cho Bộ phận Kiểm toán nội bộ

- Xác định các vấn đề rủi ro chính trong tổ chức và đề xuất các biện pháp để giảm thiểu rủi ro. 

- Thảo luận về các phát hiện và khuyến nghị đánh giá với các quản lý trực tiếp và báo cáo các vấn đề đối với quản lý cấp cao.

- Lập báo cáo kiểm toán phù hợp với kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt.

- Giám sát việc thực hiện các hành động quản lý được khuyến nghị trong báo cáo kiểm toán.

- Thường xuyên hợp tác với các bên liên quan trong các phòng ban để cập nhật các thay đổi và đưa ra những lời khuyên phù hợp khi cần áp dụng đến. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn thành đánh giá hàng tháng tại Nhà phân phối, tại Nhà bán lẻ cửa hàng và các cuộc kiểm tra hoặc điều tra đột xuất khác.

- Phối hợp với nhóm có liên quan để tạo điều kiện cho các công việc Kiểm toán nội bộ của Doanh nghiệp từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến khi hoàn thành.

- Chủ động đề xuất mọi thay đổi về chính sách, hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ nếu được yêu cầu

- Thực hiện một số Dự án Đánh giá Rủi ro và đột xuất do Nhóm Lãnh đạo giao.

- Tham gia vào các dự án tái cấu trúc quy trình kinh doanh nếu được yêu cầu.

2. Yêu cầu trong kinh nghiệm:

• Kinh nghiệm làm việc:

- Ưu tiên ứng cử viên từng là Chuyên gia Tư vấn Tài chính / Kiểm toán tại Công ty Kế toán thuộc Big 4 hoặc Môi trường kiểm toán / kiểm soát của MNC thuộc ngành FMCG với thời gian tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

• Kinh nghiệm kỹ thuật:

- Hiểu biết và thành thạo CNTT và hệ thống thông tin nói chung (SAP, Oracle, Sun ...)

- Thành thạo về lĩnh vực kế toán (VAS, US GAAP)

- Có kinh nghiệm với khung COSO, Sarbanes Oxley (SOX) hoặc các khung kiểm soát nội bộ tương tự.

- Hiểu biết tốt về các quy trình chính của một tổ chức

- Có kinh nghiệm với các kỹ thuật và thủ tục kiểm toán dựa trên rủi ro, có được thông qua nội bộ hoặc nhiệm vụ kiểm toán bên ngoài.

- Đánh giá phân tích: Thể hiện khả năng phân tích và diễn giải các vấn đề / dữ liệu phức tạp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và thông qua quá trình ra quyết định và lập kế hoạch hiệu quả, cung cấp các giải pháp kinh doanh vượt trội

- Là người hoạt ngôn, giao tiếp tốt, thể hiện khả năng gaio tiết với nhiều bên liên quan, ở nhiều vị trí khác nhau trong công ty thông qua nhiều phương tiện khác nhau.  

- Là người có trách nhiệm cao với mọi công việc được giao, xử lý công việc minh bạch, liêm chính. 

- Khả năng làm việc theo nhóm: Thể hiện khả năng làm việc nhóm phối hợp hiệu quả với mọi người, đáp ứng yêu cầu chất lượng cao trong thời hạn quy định.

- Là người linh động trong mọi công việc được giao và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

3. Yêu cầu về bằng cấp: 

• Bằng cử nhân về Kiểm toán / Kế toán / Tài chính

• Chứng chỉ kế toán hoặc kiểm toán được quốc tế công nhận, chẳng hạn như CPA, ACCA, CIMA,...

• Kỹ năng tiếng Anh tốt.

4. Địa điểm làm việc: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội