Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Chương trình Thực tập 2021 tại EY Việt Nam

Bạn muốn làm một công việc liên quan đến khách hàng thực và trải nghiệm thực tế? Cơ hội làm việc trên các dự án thực tế và chuẩn bị cho bản thân để thực hiện những gì đã được học!
EY Vietnam sẽ cung cấp các cơ hội thực tập tại cả Văn phòng Hà Nội và Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực dịch vụ sau:

Văn phòng EY Hà Nội:
► Dịch vụ đảm bảo: https://bit.ly/2XePcmf
► Dịch vụ Bảo hiểm FSO (Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng): https://bit.ly/339Xj7k
► Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://bit.ly/2D7nSPT

Văn phòng EY TP.HCM:
► Dịch vụ đảm bảo cốt lõi: https://bit.ly/315ZhD9
► Dịch vụ Bảo hiểm FSO (Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng): https://bit.ly/2Dt3aJS
► Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://bit.ly/3fm01ZI
► Cung cấp giải pháp công nghệ: https://bit.ly/3jYTh7z

Thời hạn đăng ký: 23/8/2020

Thông tin liên lạc:
Văn phòng EY Hà Nội: Bà Hằng Minh Sâm tại Hang.Minh.Sam@vn.ey.com - Tel: +84 24 3211 6292
Văn phòng EY HCMC: Ms. Linh Thuy Ho at Linh.Thuy.Ho@vn.ey.com - Tel: +84 28 3629 7172

EY Việt Nam là tổ chức tư vấn và kiểm toán quốc tế đầu tiên thành lập công ty 100% vốn nước ngoài được công nhận hợp pháp tại Việt Nam. EY được trao giấy phép vào năm 1992 và cam kết đóng góp vào sự phát triển lâu dài của đất nước và con người Việt Nam.

Chương trình Thực tập 2021 tại EY Việt Nam

Bạn muốn làm một công việc liên quan đến khách hàng thực và trải nghiệm thực tế? Cơ hội làm việc trên các dự án thực tế và chuẩn bị cho bản thân để thực hiện những gì đã được học!
EY Vietnam sẽ cung cấp các cơ hội thực tập tại cả Văn phòng Hà Nội và Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực dịch vụ sau:

Văn phòng EY Hà Nội:
► Dịch vụ đảm bảo: https://bit.ly/2XePcmf
► Dịch vụ Bảo hiểm FSO (Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng): https://bit.ly/339Xj7k
► Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://bit.ly/2D7nSPT

Văn phòng EY TP.HCM:
► Dịch vụ đảm bảo cốt lõi: https://bit.ly/315ZhD9
► Dịch vụ Bảo hiểm FSO (Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng): https://bit.ly/2Dt3aJS
► Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://bit.ly/3fm01ZI
► Cung cấp giải pháp công nghệ: https://bit.ly/3jYTh7z

Thời hạn đăng ký: 23/8/2020

Thông tin liên lạc:
Văn phòng EY Hà Nội: Bà Hằng Minh Sâm tại Hang.Minh.Sam@vn.ey.com - Tel: +84 24 3211 6292
Văn phòng EY HCMC: Ms. Linh Thuy Ho at Linh.Thuy.Ho@vn.ey.com - Tel: +84 28 3629 7172

EY Việt Nam là tổ chức tư vấn và kiểm toán quốc tế đầu tiên thành lập công ty 100% vốn nước ngoài được công nhận hợp pháp tại Việt Nam. EY được trao giấy phép vào năm 1992 và cam kết đóng góp vào sự phát triển lâu dài của đất nước và con người Việt Nam.