Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

CON NGƯỜI

Trang chủ > CON NGƯỜI

Phòng Công tác học sinh sinh viên là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế - ĐHQGHN có chức năng tham mưu,...


Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, có chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Khoa trong cô...


Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, có chức năng tham...


Phòng Kế hoạch Tài chính là một đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), c...


Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, có chức năng tham mưu và giúp Chủ nhi...


Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý -Khoa Quốc tế hàng năm có nhiều nghiên cứu được công bố,...


Bộ môn Đào tạo Dự bị


Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ


Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí là đơn vị trực thuộc thuộc Khoa Quốc tế – Đại học Q...


Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao tri thức (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc của Khoa Quốc...