Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Phòng Đào tạo

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Vị trí và chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, có chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Khoa trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, ngoại ngữ bổ sung; quản lý sinh viên, học viên cao học.

Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác đào tạo, quản lý giảng viên và người học.

b) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm về hoạt động đào tạo của Khoa.

c) Đầu mối tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo hằng năm/hằng học kỳ.

d) Phối hợp với các Bộ môn trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt kế hoạch biên soạn đề cương học phần, giáo trình, tập bài giảng.

đ) Làm đầu mối lập kế hoạch phối hợp với các Bộ môn, đơn vị khác thực hiện việc xây dựng các đề án mở ngành đào tạo, xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo; tổ chức nghiệm thu các đề án sau khi hoàn tất.

e) Xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy; kế hoạch thi kết thúc môn học.

f) Chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thủ tục và quy trình xét ngừng học, thôi học, bảo lưu, học lại, thi lại…

g) Quản lý văn bằng, chứng chỉ; lưu giữ điểm thi bản gốc và các tài liệu có liên quan đến đào tạo.

h) Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch thực tập, thực tế làm khóa luận hệ đại học, luận văn thạc sỹ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lễ bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng hệ đại học, hệ sau đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bế giảng năm học.

i) Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với người học; thư ký của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên.

j) Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Chủ nhiệm Khoa.

k) Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Khoa.

m) Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo - bồi dưỡng đối với giảng viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan.

l) Phối hợp với các Bộ môn trong việc mời, quản lý giảng viên thỉnh giảng tại Khoa

II. NHÂN SỰ TẠI ĐƠN VỊ

Cơ cấu tổ chức: Tổng số: 16 cán bộ, trong đó:

Lãnh đạo phòng

01 Trưởng phòng (từ tháng 6/2014); 03 phó Trưởng phòng

Các Bộ phận chuyên môn/nghiệp vụ

01 cán bộ thuộc chương trình Ngoại ngữ bổ sung
09 cán bộ thuộc công tác quản lí chương trình đại học 
02 cán bộ thuộc công tác quản lí chương trình sau đại học

Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Học hàm
/học vị

Chức vụ

Email

 
 

Lãnh đạo phòng

 

1

Mai Anh

Tiến sĩ

Trưởng phòng

anhmd@isvnu.vn

 

2

Ngô Thanh Huệ

Tiến sĩ

Phó trưởng phòng

huent@isvnu.vn

 

3

Phan Thị Ngọc Hoa

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

hoaptn@isvnu.vn

 

4

Phạm Đỗ Hoài Nam

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

nampdh@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng

 

1

Tô Tuấn Anh

Thạc sĩ

Chuyên viên

anhtt@isvnu.vn

 

2

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sĩ

Chuyên viên

thuynt@isvnu.vn

 

3

Nguyễn Thị Lê Vân

Thạc sĩ

Chuyên viên

vanntl@isvnu.vn

 

4

Nguyễn Hoàng Lan

Cử nhân

Chuyên viên

lannh@isvnu.vn

 

5

Phạm Thị Tuyết Mai

Thạc sĩ

Chuyên viên

pttmai@isvnu.vn

 

6

Cao Văn Thắng

Cử nhân

Chuyên viên

thangcv@isvnu.vn

 

7

Thái Thị Huyền

Cử nhân

Chuyên viên

huyentt@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo đại học ngành Quản lí

 

(Liên kết với Đại học Keuka – Hoa kỳ)

 

1

Phạm Phương Trang

Thạc sĩ

Chuyên viên

trangph@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo đại học ngành Kinh doanh (Kế toán)

 

(Liên kết với Trường đại học Help - Malaysia)

 

1

Nguyễn Thị Như Tâm

Thạc sĩ

Chuyên viên

tamntn@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo sau đại học

 

1

Nguyễn Thị Hương Giang

Tiến sĩ

Chuyên viên

giangnth@isvnu.vn

 

2

Nguyễn Hà My

Cử nhân

Chuyên viên

mynh@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị

 

1

Bạch Hồng Yến

Thạc sĩ

Chuyên viên

yenbh@isvnu.vn

 

 

Phòng Đào tạo

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Vị trí và chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, có chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Khoa trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, ngoại ngữ bổ sung; quản lý sinh viên, học viên cao học.

Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác đào tạo, quản lý giảng viên và người học.

b) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm về hoạt động đào tạo của Khoa.

c) Đầu mối tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo hằng năm/hằng học kỳ.

d) Phối hợp với các Bộ môn trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt kế hoạch biên soạn đề cương học phần, giáo trình, tập bài giảng.

đ) Làm đầu mối lập kế hoạch phối hợp với các Bộ môn, đơn vị khác thực hiện việc xây dựng các đề án mở ngành đào tạo, xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo; tổ chức nghiệm thu các đề án sau khi hoàn tất.

e) Xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy; kế hoạch thi kết thúc môn học.

f) Chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thủ tục và quy trình xét ngừng học, thôi học, bảo lưu, học lại, thi lại…

g) Quản lý văn bằng, chứng chỉ; lưu giữ điểm thi bản gốc và các tài liệu có liên quan đến đào tạo.

h) Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch thực tập, thực tế làm khóa luận hệ đại học, luận văn thạc sỹ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lễ bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng hệ đại học, hệ sau đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bế giảng năm học.

i) Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với người học; thư ký của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên.

j) Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Chủ nhiệm Khoa.

k) Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Khoa.

m) Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo - bồi dưỡng đối với giảng viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan.

l) Phối hợp với các Bộ môn trong việc mời, quản lý giảng viên thỉnh giảng tại Khoa

II. NHÂN SỰ TẠI ĐƠN VỊ

Cơ cấu tổ chức: Tổng số: 16 cán bộ, trong đó:

Lãnh đạo phòng

01 Trưởng phòng (từ tháng 6/2014); 03 phó Trưởng phòng

Các Bộ phận chuyên môn/nghiệp vụ

01 cán bộ thuộc chương trình Ngoại ngữ bổ sung
09 cán bộ thuộc công tác quản lí chương trình đại học 
02 cán bộ thuộc công tác quản lí chương trình sau đại học

Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Học hàm
/học vị

Chức vụ

Email

 
 

Lãnh đạo phòng

 

1

Mai Anh

Tiến sĩ

Trưởng phòng

anhmd@isvnu.vn

 

2

Ngô Thanh Huệ

Tiến sĩ

Phó trưởng phòng

huent@isvnu.vn

 

3

Phan Thị Ngọc Hoa

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

hoaptn@isvnu.vn

 

4

Phạm Đỗ Hoài Nam

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

nampdh@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng

 

1

Tô Tuấn Anh

Thạc sĩ

Chuyên viên

anhtt@isvnu.vn

 

2

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sĩ

Chuyên viên

thuynt@isvnu.vn

 

3

Nguyễn Thị Lê Vân

Thạc sĩ

Chuyên viên

vanntl@isvnu.vn

 

4

Nguyễn Hoàng Lan

Cử nhân

Chuyên viên

lannh@isvnu.vn

 

5

Phạm Thị Tuyết Mai

Thạc sĩ

Chuyên viên

pttmai@isvnu.vn

 

6

Cao Văn Thắng

Cử nhân

Chuyên viên

thangcv@isvnu.vn

 

7

Thái Thị Huyền

Cử nhân

Chuyên viên

huyentt@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo đại học ngành Quản lí

 

(Liên kết với Đại học Keuka – Hoa kỳ)

 

1

Phạm Phương Trang

Thạc sĩ

Chuyên viên

trangph@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo đại học ngành Kinh doanh (Kế toán)

 

(Liên kết với Trường đại học Help - Malaysia)

 

1

Nguyễn Thị Như Tâm

Thạc sĩ

Chuyên viên

tamntn@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo sau đại học

 

1

Nguyễn Thị Hương Giang

Tiến sĩ

Chuyên viên

giangnth@isvnu.vn

 

2

Nguyễn Hà My

Cử nhân

Chuyên viên

mynh@isvnu.vn

 

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị

 

1

Bạch Hồng Yến

Thạc sĩ

Chuyên viên

yenbh@isvnu.vn