Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021

Phòng Công tác HSSV xin gửi tới các ISer thông tin về học bổng Posco (Hàn Quốc) như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bản photo các minh chứng về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin
(đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, lớp, Khoa, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum trước ngày 28/9/2020.

Thông tin chi tiết và mẫu đăng ký tại đây

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021

Phòng Công tác HSSV xin gửi tới các ISer thông tin về học bổng Posco (Hàn Quốc) như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bản photo các minh chứng về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin
(đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, lớp, Khoa, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum trước ngày 28/9/2020.

Thông tin chi tiết và mẫu đăng ký tại đây