Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2020-2021

Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2020-2021

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản (gọi là học bổng Nitori) năm học 2020-2021 cho ISer. Nội dung thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3 ngành Kinh tế và Hóa học.

- Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 có kết quả học tập đạt loại Xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng.

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động của chương trình học bổng theo yêu cầu của Quỹ học bổng Nitori gồm:

+ Gửi báo cáo theo mẫu “Nitori International Scholarship Foundation Student report”; báo thành tích học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021.

+ Tham gia buổi gặp mặt với Quỹ học bổng Nitori và ĐHQGHN.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 02 sinh viên

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Đơn đăng ký học bổng, có dán ảnh theo mẫu “Nitori International Scholarship Application Form” (bằng tiếng Anh);

- Báo cáo theo mẫu “Nitori International Scholarship Foundation Student report” (bằng tiếng Anh);

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, theo mẫu (bằng tiếng Việt);

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Nitori năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Điện thoại, Email, Danh mục hồ sơ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum trước ngày 13/11/2020

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2020-2021

Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2020-2021

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản (gọi là học bổng Nitori) năm học 2020-2021 cho ISer. Nội dung thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3 ngành Kinh tế và Hóa học.

- Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 có kết quả học tập đạt loại Xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng.

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động của chương trình học bổng theo yêu cầu của Quỹ học bổng Nitori gồm:

+ Gửi báo cáo theo mẫu “Nitori International Scholarship Foundation Student report”; báo thành tích học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021.

+ Tham gia buổi gặp mặt với Quỹ học bổng Nitori và ĐHQGHN.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 02 sinh viên

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Đơn đăng ký học bổng, có dán ảnh theo mẫu “Nitori International Scholarship Application Form” (bằng tiếng Anh);

- Báo cáo theo mẫu “Nitori International Scholarship Foundation Student report” (bằng tiếng Anh);

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, theo mẫu (bằng tiếng Việt);

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Nitori năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Điện thoại, Email, Danh mục hồ sơ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum trước ngày 13/11/2020