Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

XÉT HỌC BỔNG PTI VÀ QUỸ VĂN HOÁ KIMJUNKI NĂM HỌC 2019-2020

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo Chương trình học bổng của Công ty PTI và Quỹ văn hoá Kimjunki, Hàn Quốc năm học 2019-2020 cho sinh viên Khoa Quốc tế. Nội dung thông tin cụ thể như sau:

  1.   Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Sinh viên năm thứ 3, thứ 4;

- Có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2018-2019;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do Khoa Quốc tế tổ chức và các hoạt động xã hội, cộng đồng khác.

2. Chỉ tiêu học bổng

05 sinh viên

3. Trị giá học bổng

Mỗi suất học bổng trị giá 8.000.000 đồng/01 sinh viên.

  1.   Hồ sơ đăng ký học bổng

- Đơn xin học bổng (theo mẫu);

- Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu);

- Bảng điểm học tập năm học 2018-2019;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (sao y bản chính, nếu có);

- Bản photo các minh chứng tham gia hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học …(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng PTI và Quỹ văn hoá Kimjunki, Hàn Quốc năm học 2019-2020, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum trước ngày 24/10/2019.

 

XÉT HỌC BỔNG PTI VÀ QUỸ VĂN HOÁ KIMJUNKI NĂM HỌC 2019-2020

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo Chương trình học bổng của Công ty PTI và Quỹ văn hoá Kimjunki, Hàn Quốc năm học 2019-2020 cho sinh viên Khoa Quốc tế. Nội dung thông tin cụ thể như sau:

  1.   Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Sinh viên năm thứ 3, thứ 4;

- Có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2018-2019;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do Khoa Quốc tế tổ chức và các hoạt động xã hội, cộng đồng khác.

2. Chỉ tiêu học bổng

05 sinh viên

3. Trị giá học bổng

Mỗi suất học bổng trị giá 8.000.000 đồng/01 sinh viên.

  1.   Hồ sơ đăng ký học bổng

- Đơn xin học bổng (theo mẫu);

- Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu);

- Bảng điểm học tập năm học 2018-2019;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (sao y bản chính, nếu có);

- Bản photo các minh chứng tham gia hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học …(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng PTI và Quỹ văn hoá Kimjunki, Hàn Quốc năm học 2019-2020, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum trước ngày 24/10/2019.