Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Giới thiệu về kỹ năng nghề nghiệp

Nhóm 1 - Kỹ năng tìm kiếm việc làm:

- Lập kế hoạch nghề nghiệp.

- Tìm kiếm công việc qua các kênh: trực tuyến và phi trực tuyến.

- Đọc hiểu điều khoản, quy định công việc.

- Viết CV và thư xin việc.

- Tham gia phỏng vấn việc làm.

 

Nhóm 2 - Kỹ năng làm việc:

- Kỹ năng giao tiếp (email, công văn).

- Kỹ năng thuyết trình.

- Kỹ năng tạo dựng quan hệ.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng đàm phán.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

- Làm việc chuyên nghiệp.

- Business Etiquette.

- Tạo dựng thương hiệu cá nhân (Personal Branding).

- Điều phối cuộc họp (meeting facilitation).

 

Giới thiệu về kỹ năng nghề nghiệp

Nhóm 1 - Kỹ năng tìm kiếm việc làm:

- Lập kế hoạch nghề nghiệp.

- Tìm kiếm công việc qua các kênh: trực tuyến và phi trực tuyến.

- Đọc hiểu điều khoản, quy định công việc.

- Viết CV và thư xin việc.

- Tham gia phỏng vấn việc làm.

 

Nhóm 2 - Kỹ năng làm việc:

- Kỹ năng giao tiếp (email, công văn).

- Kỹ năng thuyết trình.

- Kỹ năng tạo dựng quan hệ.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng đàm phán.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

- Làm việc chuyên nghiệp.

- Business Etiquette.

- Tạo dựng thương hiệu cá nhân (Personal Branding).

- Điều phối cuộc họp (meeting facilitation).