BẰNG KÉP LUẬT KINH DOANH

 

GIỚI THIỆU

Là cơ hội cho sinh viên theo học các chương trình do ĐHQG cấp bằng có thể lấy được tấm bằng Đại học thứ 2 để có thể thử sức với lĩnh vực mới hoặc dùng ngôn ngữ như một lợi thế cho chuyên ngành thứ nhất.  Theo đó, sinh viên được miễn toàn bộ các học phần tương đương  giữa chương trình đào tạo của 2 đơn vị , sinh viên sẽ rút ngắn đáng kể được thời gian đào tạo chuẩn để có thể được Khoa Luật – ĐHQGHN cấp bằng Đại học chính quy ngành Luật kinh doanh.

Tên chương trình: Luật Kinh doanh
Thời gian học: Dự kiến 4 năm 
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh & Tiếng Việt
Mô hình đào tạo:

Khoa Quốc tế  & Khoa Luật,  Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn bằng:

Bằng cử nhân Luật Kinh doanh hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp

Các học phần được bảo lưu

( 59 tín chỉ)

 
Khối kiến thức chung Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
  Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  Tin học cơ sở 2
  Ngoại ngữ cơ sở 1
  Ngoại ngữ cơ sở 2
  Ngoại ngữ cơ sở 3
  Giáo dục thể chất
  Giáo dục quốc phòng-an ninh
  Kỹ năng bổ trợ
Bắt buộc Kinh tế vi mô
  Kinh tế vĩ mô
Khối kiến thức theo lĩnh vực Thống kê cho khoa học xã hộ
Các học phần được tích lũy  ( 100 tín chỉ)  
Khối kiến theo lĩnh vực  
Các học phần bắt buộc Logic học đại cương
Các học phần tự chọn Quản trị học
  Kinh tế học đại cương
  Xã hội học đại cương
  Cơ sở văn hóa Việt Nam
  Môi trường và phát triển
Khối kiến thức theo khối ngành  
Các học phần bắt buộc Lý luận về nhà nước và pháp luật
  Lịch sử nhà nước và pháp luật
  Luật hiến pháp
  Luật hành chính
  Lịch sử các học thuyết kinh tế
Các học phần tự chọn Luật học so sánh
  Tài chính doanh nghiệp
  Nguyên lý quản trị kinh doanh
  Chính trị học
Khối kiến thức theo nhóm ngành  
Các học phần bắt buộc Nguyên lý kế toán
  Luật dân sự 1
  Luật dân sự 2
  Luật dân sự 3
  Luật hôn nhân và gia đình
  Luật hình sự
  Luật tố tụng hình sự
  Luật tố tụng dân sự
  Luật thương mại 1
  Luật thương mại 2
  Luật tài chính
  Luật ngân hàng
  Luật đất đai
  Luật môi trường
  Luật lao động
  Công pháp quốc tế
  Tư pháp quốc tế
Các học phần tự chọn Thanh toán quốc tế
  Pháp luật an sinh xã hội
  Pháp luật về thị trường bất động sản
  Hợp đồng mua bán hàng hóa
  Pháp luật về sở hữu trí tu
Khối kiến thức ngành  
Các học phần bắt buộc Quản trị công ty
  Pháp luật tài chính doanh
  Luật môi trường quốc tế
  Pháp luật về thị trường chứng khoán
  Luật cạnh tranh
  Luật thương mại quốc tế
Các học phần tự chọn Kỹ năng tư vấn pháp luật
  Kỹ năng tư vấn tài chính kế toán
  Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công
  Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng
  Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai
  Pháp luật về đánh giá tác động
  Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi
Thực tập và khóa luận tốt nghiệp Thực tập
  Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
 

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Đối tượng: Sinh viên chính quy chương trình đào tạo các ngành Kinh doanh Quốc tế; ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán và ngành Hệ thống thông tin Quản lý của  Khoa Quốc tế– Đại học Quốc gia Hà Nội, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Quy chế Đào tạo đại học tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQG ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN. Cụ thể :  Có điểm trung bình chung tất cả các học phần (điểm TBC) tại Khoa Quốc tế tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai đạt từ 2.00 trở lên. Điểm xét tuyển là điểm TBC lấy từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

Học phí các tín chỉ cần tích lũy thu theo học phí của Khoa Luật – ĐHQGHN

– Nhóm 1: Biên dịch viên/ Phiên dịch viên/ Biên tập viên: Có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

– Nhóm 2: Thư kí văn phòng/ Trợ lí đối ngoại/ Hướng dẫn viên du lịch: Có khả năng làm việc trong các văn phòng công ty nước ngoài, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, du lịch với các đối tác nước ngoài, tham gia đàm phán, giao dịch, kí kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch, xử lí các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết tiếng Anh.

– Nhóm 3: Sử dụng Luật học để đáp ứng tốt hơn các vị trí việc làm của ngành học thứ nhất.