Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Đăng ký thông tin cựu sinh viên

Cập nhật đăng ký thông tin cựu sinh viên tạo nên cộng đồng cựu sinh viên VNU-IS vững mạnh