Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (MFM)

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên ngành đào tạo:

  • Tên tiếng Việt: Quản trị tài chính
  • Tên tiếng Anh: Financial Management

Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc sĩ  

Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

  • Tên tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính
  • Tên tiếng Anh: Master in Financial Management

Đơn vị đào tạo: Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình được đào tạo bằng Tiếng Anh, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. 

banner_QTTC.jpg

 

I. Khối kiến thức chung

- Triết học

- Tiếng Anh chuyên ngành

II. Khối kiến thức cơ sở

1. Các học phần bắt buộc

- Phân tích kinh tế

- Tài chính doanh nghiệp nâng cao

- Lí thuyết tổ chức và quản trị

 

2. Các học phần lựa chọn (2/6 học phần)

- Các phương pháp định lượng trong Quản trị và Tài chính

- Lãnh đạo

- Kế toán quản trị

- Marketing dịch vụ

- Phân tích tài chính

- Hành vi tổ chức

II. Khối kiến thức chuyên ngành

1. Các học phần bắt buộc

- Hoạch định và quản trị chiến lược

- Quản trị rủi ro

- Phân tích đầu tư và quản trị danh mục đầu tư

2. Các học phần lựa chọn (3/7 học phần)

- Tài chính phái sinh

- Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

- Kiểm soát quản trị

- Thuế doanh nghiệp

- Quản trị nguồn nhân lực

- Quản trị tài chính quốc tế

- Thị trường và các tổ chức trung gian tài chính

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ chuyên trách  hoặc nhà quản lí trong lĩnh vực tài chính và đầu tư theo định hướng ứng dụng hoặc định lượng cả ở khu vực tư nhân và nhà nước. Ngoài ra, học viên cũng có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu ở mức độ sâu hơn và trình độ cao hơn.

Chương trình tuyển chọn các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính


Trang chủ > Tuyển sinh > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẤP BẰNG

GIỚI THIỆU

Tên ngành đào tạo:

  • Tên tiếng Việt: Quản trị tài chính
  • Tên tiếng Anh: Financial Management

Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc sĩ  

Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

  • Tên tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính
  • Tên tiếng Anh: Master in Financial Management

Đơn vị đào tạo: Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình được đào tạo bằng Tiếng Anh, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. 

banner_QTTC.jpg

 

Vì sao bạn nên chọn chương trình!

I. Khối kiến thức chung

- Triết học

- Tiếng Anh chuyên ngành

II. Khối kiến thức cơ sở

1. Các học phần bắt buộc

- Phân tích kinh tế

- Tài chính doanh nghiệp nâng cao

- Lí thuyết tổ chức và quản trị

 

2. Các học phần lựa chọn (2/6 học phần)

- Các phương pháp định lượng trong Quản trị và Tài chính

- Lãnh đạo

- Kế toán quản trị

- Marketing dịch vụ

- Phân tích tài chính

- Hành vi tổ chức

II. Khối kiến thức chuyên ngành

1. Các học phần bắt buộc

- Hoạch định và quản trị chiến lược

- Quản trị rủi ro

- Phân tích đầu tư và quản trị danh mục đầu tư

2. Các học phần lựa chọn (3/7 học phần)

- Tài chính phái sinh

- Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

- Kiểm soát quản trị

- Thuế doanh nghiệp

- Quản trị nguồn nhân lực

- Quản trị tài chính quốc tế

- Thị trường và các tổ chức trung gian tài chính

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ chuyên trách  hoặc nhà quản lí trong lĩnh vực tài chính và đầu tư theo định hướng ứng dụng hoặc định lượng cả ở khu vực tư nhân và nhà nước. Ngoài ra, học viên cũng có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu ở mức độ sâu hơn và trình độ cao hơn.

Chương trình tuyển chọn các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính