Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Phân tích dữ liệu kinh doanh

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên chương trình: Phân tích dữ liệu kinh doanh
Thời gian học: 4 năm (8 học kỳ)
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo: Toàn phần tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Văn bằng:

Bằng cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp

 

Chương trình cử nhân ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh được thiết kế với tổng khối lượng kiến thức phải tích lũy là 135 tín chỉ (không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Kĩ năng bổ trợ), trong đó:

 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 135 tín chỉ

(chưa tính các học phần GDTC, GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)

-

Khối kiến thức chung: 24 tín chỉ

(chưa tính các học phần GDTC, GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)

-

Khối kiến thức theo lĩnh vực:

14 tín chỉ

-

Khối kiến thức theo khối ngành:

11 tín chỉ

-

Khối kiến thức theo nhóm ngành:

25 tín chỉ

 

+ Các học phần bắt buộc:          

19 tín chỉ

 

+ Các học phần tự chọn:      

6/12 tín chỉ

-

Khối kiến thức ngành:

61 tín chỉ

 

+ Các học phần bắt buộc:      

27 tín chỉ

 

+ Các học phần tự chọn kiến thứ c ngành     

6/15 tín chỉ     

 

+ Các học phần tự chọn kiến thức bổ trợ     

4/10 tín chỉ     

 

+ Các nhóm học phần chuyên sâu lựa chọn

15/45 tín chỉ

 

+ Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp                        

9 tín chỉ

Khung chương trình chi tiết

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số học phần tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học/ GV PT

I

Khối kiến thức chung

(Không kể các học phần từ số 10 đến số 12)

24

 

 

 

 

1      

PHI1004

Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác -  Lênin 1

2

24

6

 

 

2   

PHI1005

Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác -  Lênin 2

3

36

9

 

PHI1004

3           

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

20

10

 

PHI1005

4           

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

42

3

 

POL1001

5           

INT1004

Tin học cơ sở 2

3

17

28

 

 

6           

INS1014

Tiếng Anh học thuật 1

4

30

30

 

 

7           

INS1015

Tiếng Anh học thuật 2

3

10

30

5

INS1014

8           

INS1016

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

30

30

 

 

9           

 

Giáo dục thể chất

4

 

 

 

 

10       

 

Giáo dục quốc phòng – an ninh

8

 

 

 

 

11        

 

Kĩ năng bổ trợ

3

 

 

 

 

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

14

 

 

 

 

12     

MAT1092

Toán cao cấp

4

45

15

 

 

13     

MAT1004

Lí thuyết xác suất và thống kê toán

3

27

18

 

 

14       

INS2065

Các công nghệ dựa trên nền công nghệ thông tin

2

18

12

 

INT1004

15       

INS2020

Lập trình 1

3

30

15

 

 

16       

PSY1050

Tâm lí học đại cương

2

24

6

 

 

III

Khối kiến thức theo khối ngành

11

 

 

 

 

17       

THL1057

Pháp luật đại cương

2

24

6

 

 

18       

INE1050

Kinh tế vi mô

3

36

9

 

 

19       

INE1051

Kinh tế vĩ mô

3

36

9

 

 

20       

INS2019

Tổ chức và quản trị kinh doanh

3

36

9

 

 

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

25

 

 

 

 

IV.1

Các học phần bắt buộc

19

 

 

 

 

21       

INS3063

Phân tích kinh doanh hỗ trợ ra quyết định

3

27

18

 

 

22       

INS3062

Các nguyên lí an toàn thông tin

3

27

18

 

INS2025

23       

INS2023

Quản trị hoạt động

3

36

9

 

INS2019

24       

INS2036

Hệ thống thông tin và các quy trình kinh doanh

3

27

18

 

INT1004

25       

INS2051

Các phương pháp định lượng trong quản lí

3

27

18

 

MAT1004

26       

INS2055

Các hệ cơ sở dữ liệu

27

18

 

INT1004

IV.2

Các học phần tự chọn

6/12

 

 

 

 

27    

INS2058

Quyền sở hữu trí tuệ

3

27

18

 

THL1057

28       

INS3066

Các giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp

3

27

18

 

INS2023

29       

INS3059

Quản trị dự án IT

3

27

18

 

INS2023

30       

INS2060

Đổi mới công nghệ thông tin và kinh doanh

3

27

18

 

INS2019

V

Khối kiến thức ngành

61

 

 

 

 

V.1

Kiến thức ngành

33

 

 

 

 

V.1.1

Các học phần bắt buộc

27

 

 

 

 

31       

INS2004

Thống kê Kinh tế

3

27

18

 

MAT1004

32       

INS2061

Khai phá dữ liệu & phân tích kinh doanh

3

27

18

 

MAT1004, INS2055

33       

INS3073

Kho dữ liệu và phân tích kinh doanh

3

30

15

 

INS3063

34       

INS3047

Lập trình Python

3

 

 

 

INS2020

35       

INS3048

Tối ưu hóa trong quản lý định lượng

3

27

18

 

INS2051

36       

INS3049

Kinh tế lượng

3

40

20

 

MAT1004

37       

INS3050

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

27

18

 

INS2020

38       

INS3075

Seminar

3

   

 

 

39       

INS3008

Project

3

 

 

 

 

V.1.2

Các học phần tự chọn kiến thức ngành

6/15

 

 

 

 

40       

INE3060

Thương mại điện tử

3

27

18

 

 

41    

INS3076

Phân tích dữ liệu lớn

3

27

18

 

 

42    

INS3046

Học máy

3

 

 

 

MAT1004

43    

INS3061

Các hệ thống thông tin doanh nghiệp

3

27

18

 

INS2019, INS2036

44    

INS3021

Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

3

 

27

118

 

 

 INS2019

V.2.

Các học phần tự chọn kiến thức bổ trợ

4/10

 

 

 

 

45       

INS1005

 

Phương pháp luận nghiên cứu trong CNTT

2

18

12

 

INS1016

46       

INS2059

Lãnh đạo và xây dựng đội ngũ

2

18

12

 

INS1016

47       

INS3077

Dữ liệu lớn, trách nhiệm lớn: Luật và đạo đức trong phân tích kinh doanh

2

 

 

 

 

48       

INS3078

Khoa học Quản lý

2

18

12

 

INS2051

49       

SOC1050

Xã hội học đại cương

2

24

6

 

 

V.3

Các nhóm học phần chuyên sâu lựa chọn

15/45

 

 

 

 

V.3.1

Phát triển các mô hình phân tích

15

 

 

 

 

50       

INS3079

Các mô hình thống kê cho phân tích dữ liệu 1

3

 

 

 

 

51    

INS3082

Các mô hình thống kê cho phân tích dữ liệu 2

3

 

 

 

INS3079

52    

INS3083

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu

3

 

 

 

MAT1004,

INS3047

53    

INS3069

Các hệ hỗ trợ ra quyết định

3

30

15

 

INS2061, INS3063

54    

INS3080

Trí tuệ nhân tạo

3

30

15

 

INS3061, INS2023

V.3.2

Phân tích dữ liệu tài chính

15

 

 

 

 

55       

INS2015

Tài chính căn bản

3

30

15

 

INE1051

56       

INS3007

Tài chính doanh nghiệp

3

30

15

 

INS2015

57       

INS3084

Chuỗi thời gian tài chính

3

30

15

 

INS2051

58       

INS3085

Tính toán tài chính trong quản trị bảo hiểm và rủi ro tài chính

3

30

15

 

INS2051

59       

FIB3005

Đầu tư và quản lí danh mục đầu tư

3

30

15

 

INS3007

V.3.3

Phân tích dữ liệu Marketing

15

 

 

 

 

60       

INS2003

Nguyên lí marketing

3

36

9

 

 

61       

INS3086

Dữ liệu và phân tích dữ liệu cho ra quyết định marketing

3

36

9

 

INS2003;

INS2061

62    

INS3087

Các mô hình cho chiến lược marketing

3

36

9

 

 

63    

INS3088

Thử nghiệm ra quyết định kinh doanh

3

36

9

 

 

64    

INS3089

Các mô hình định lượng trong nghiên cứu marketing

3

36

9

 

INS2051

V.4

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

9

 

 

 

 

V.4.1

Thực tập

4

 

 

 

 

65    

INS4008

Thực tập thực tế

4

 

60

 

INS3059, INS3061

V.4.2

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

5

 

 

 

 

66       

INS4011

Khóa luận tốt nghiệp

5

 

75

 

 

67       

INS4016

Phân tích dữ liệu nâng cao

2

 

 

 

INS3046

68       

INS4017

Khai phá dữ liệu hiện đại

3

 

 

 

INS2061

 

Tổng số

135

 

 

 

 

 

 

Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh là những nhà giáo có tên tuổi trong và ngoài ĐHQGHN, trình độ từ thạc sĩ trở lên, được đào tạo ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Canada... Các giảng viên đều đạt chuẩn về ngoại ngữ để giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh, đồng thời có kiến thức chuyên môn sâu cũng như kinh nghiệm thực tế phong phú về lĩnh vực mình phụ trách giảng dạy. Ngoài ra, Khoa còn có sự trao đổi giảng viên với một sô trường đại học danh tiếng nước ngoài để đưa giảng viên nước ngoài cùng đảm nhận giảng dạy một số học phần trong chương trình. Tỉ lệ giảng viên nước ngoài tham gia chương trình chiếm khoảng 20%-25% các học phần chuyên ngành. Đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước cùng phối hợp tạo nên một cộng đồng và môi trường giáo dục mang tính chất quốc tế tại Khoa. 

Khoa Quốc tế đã hợp tác với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) trong việc khai thác đội ngũ nhà nghiên cứu, giảng viên của Viện tham gia chương trình đào tạo Phân tích dữ liệu kinh doanh từ năm 2019.

Chương trình Thu hút học giả của ĐHQGHN đặt tại Khoa Quốc tế (gọi tắt là Chương trình) ra đời với mục đích phát huy kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ của các học giả đang làm việc tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chương trình đồng thời giúp tăng cường chỉ số hội nhập quốc tế của ĐHQGHN nói chung và Khoa Quốc tế nói riêng, tạo động lực, môi trường đào tạo và nghiên cứu quốc tế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Khoa, tiếp nhận chuyển giao công nghệ giảng dạy, nghiên cứu tiên tiến, quản trị đại học của nước ngoài, tăng cường tỷ lệ giảng viên đến từ các trường đại học uy tín nước ngoài giảng dạy tại Khoa.

Các học giả của Chương trình tham gia giảng dạy toàn bộ thời lượng một học phần hoặc phối hợp giảng dạy cùng giảng viên Khoa Quốc tế trong các chương đào tạo triển khai tại Khoa. Việc tổ chức giảng dạy được thực hiện với phương châm khuyến khích giảng viên của Khoa Quốc tế tham gia cùng soạn bài giảng và giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên. Trong quá trình này, sinh viên, học viên và giảng viên Khoa Quốc tế sẽ trải nghiệm những phương pháp làm việc, cách tiếp cận mới hiện đang được áp dụng tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài. 

Để phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động này, các học giả của Chương trình sẽ được ưu tiên sắp xếp giảng dạy những môn học mới hoặc đòi hỏi cập nhật phương pháp làm việc, kiến thức mới một cách thường xuyên hoặc những học phần mà hiện nay ở Việt Nam còn thiếu nguồn giảng viên có trình độ cao, đáp ứng tốt yêu cầu của học phần và của Chương trình. 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

STT

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Chuyên ngành đào tạo

1

Nguyễn Hải Thanh

PGS

TS

Toán tin

2

Nguyễn Thị Nguyệt

PGS

TS

Kinh tế học

3

Rachel Chung

 

TS

Phân tích dữ liệu

4

Trần Đức Quỳnh

 

TS

Toán tin

5

Nguyễn Quang Thuận

 

TS

Toán

6

Vũ Việt Vũ

 

TS

Công nghệ thông tin

7

Vũ Thanh Tùng

 

TS

Khoa học máy tính

8

Đỗ Ngọc Bích

 

ThS

Marketing

9

Đỗ Phương Huyền

 

ThS

Kinh tế, Tài chính

10

Nguyễn Phú Hưng

 

TS

Quản trị và tài chính

11

Francesco Meca

 

ThS

Quản trị kinh doanh

12

Trần Thị Oanh

 

TS

Công nghệ thông tin

13

Lê Duy Tiến

 

Ths

Công nghệ thông tin

14

Hoàng Kim Thu

 

ThS

Kinh tế, Tài chính

15

Lê Đức Thịnh

 

TS

Toán học

16

Lê Hoài Thu

 

ThS

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

17

Tom Denison

GS 

TS

Công nghệ thông tin

18

Lê Văn Liên

 

TS

Tài chính - Kế toán

19

Nguyễn Hà Nam

PGS

TS

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

20

Mai Anh

 

TS

Quản trị kinh doanh

21

Lemai Nguyễn

 

TS

Phân tích kinh doanh

22

Vũ Xuân Đoàn

PGS 

TS

Luật kinh doanh quốc tế

23

Nguyễn Thanh Tùng

 PGS

TS

Công nghệ thông tin

24

Nguyễn Thị Anh Thơ

 

ThS

Kinh tế đối ngoại

25

Nguyễn Thị Kim Anh

PGS

TS

Quản trị kinh doanh

26

Nguyễn Thị Lan Anh

 

ThS

Ngôn ngữ Anh

27

Nguyễn Thị Minh Huyền

 

ThS

Khoa học quản lí

28

Nguyễn Thị Minh Thư

 

ThS

Kinh tế

29

Mẫn Quang Huy

PGS

TS

Quy hoạch và quản lý đất đai

30

Nguyễn Văn Hạnh

 

TS

Toán tin

31

Nguyễn Thùy Anh

 

Tiến sĩ

Kinh tế

32

Nguyễn Trung Hiển

 

TS

Quản trị kinh doanh

33

Lê Thị Hoài An

GS

TS

Toán

34

Nguyễn Hồng Hanh

 

TS

Kinh doanh điện tử và dịch vụ

35

Phạm Hương Trang

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

36

Phạm Ngọc Hùng

 

TS

Công nghệ thông tin

37

Phạm Thị Huệ

 

TS

 Hệ thống thông tin quản lý

38

Phạm Thị Liên

PGS 

TS

Quản trị kinh doanh

39

Phạm Thị Thuỷ

 

TS

Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài

40

Richard Pearl

 

ThS

Khoa học quản lí

41

Chiachi Tsan

GS

Tiến sĩ, Mỹ

Quản trị kinh doanh

42

Sabri Boubaker

GS

Tiến sĩ, Pháp

Tài chính

 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo :

- Đã tốt nghiệp THPT (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (năm 2021): 220

Trong đó, xét bằng phương thức xét điểm thi THPT năm 2021: 70 chỉ tiêu

Xét bằng phương thức khác: 30 chỉ tiêu

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của ĐHQGHN;

(2) Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

(3) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức;

(4) Xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế, kết quả các ki thi chuẩn hóa, bao gồm: (1) chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT); (2) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (A-Level); (3) kết quả kì thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trên giấy của tổ chức College Board, Educational Testing Service (SAT); và (4) kết quả kì thi chuẩn hóa American College Testing (ACT);

(5) Xét hồ sơ năng lực và phỏng vấn thí sinh có bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate).

IV. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thí sinh được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) không giới hạn số nguyện vọng vào các ngành đào tạo tại Khoa Quốc tế và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30 cộng với điểm ưu tiên, có áp dụng điều kiện phụ là điểm môn chính nhân hệ số 2.

Điểm xét tuyển = (Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn chính x 2) x 3 / 4  + Điểm ưu tiên

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ trên kết quả thi THPT năm 2021 của Khoa Quốc tế dự kiến: 17 điểm đối với các ngành đào tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán và Cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh; 16 điểm đối với các ngành còn lại.

Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế và kết quả kì thi chuẩn hóa (IELTS/TOEFL, A-Level, SAT, ACT)

- Thí sinh có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng (Bảng 10), đảm bảo mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

- Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (Thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

- Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT đạt từ 22/36 điểm trở lên.

- Thí sinh có điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc hoặc TOEFL iBT từ 65 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi/bài thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Lưu ý: các chứng chỉ quốc tế phải còn hạn sử dụng tại thời điểm xét tuyển.

Xét tuyển theo bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate)

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Tú tài quốc tế (International Baccalaureate) với mức điểm từ 24/42 trở lên, trong đó điểm thành phần môn Toán, Tiếng Anh đạt tối thiểu 4/7.

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức

Thí sinh có kết quả kỳ thi ĐGNL còn thời hạn do ĐHQGHN tổ chức, đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định và hướng dẫn cụ thể của ĐHQGHN và Khoa Quốc tế.

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của ĐHQGHN.

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GDĐT

Các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thí sinh được sử dụng kết quả thi Học sinh giỏi / Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế (không giới hạn môn thi/lĩnh vực) để đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng cần có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành đăng ký xét tuyển của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN

* Xét tuyển thẳng:

Đối tượng 1: Thí sinh là người nước ngoài xét tuyển theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

Đối tượng 2: Học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào các chương trình đào tạo đại học tại Khoa Quốc tế nếu có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng được một (01) trong các điều kiện sau:

 • Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic/thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
 • Đạt giải chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
 • Đạt giải chính thức kỳ thi thường niên Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;
 • Là thành viên chính thức đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;
 • Có điểm trung bình chung học tập từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành do Khoa Quốc tế quy định.

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d Mục 5.4.2 trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Khoa Quốc tế, ĐHQGHN.

Đối tượng 3: Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại Mục 5.5.2 và phải là học sinh thuộc trường THPT chuyên có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Khoa Quốc tế dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển (Xem danh sách tại Phụ lục 2).

Đối tượng 4: Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Là thành viên chính thức đội tuyển dự kuf thi Olympic/thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
 • Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQG;
 • Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;
 • Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 9,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành do Khoa Quốc tế quy định.

Đối tượng 5: Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên.

Nguyên tắc xét tuyển thẳng:

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển;

- Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh;

- Thứ tự ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh,..), kết quả học tập THPT;

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác nhận do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Khoa Quốc tế quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

* Xét ưu tiên: Thí sinh thuộc các đối tượng đáp ứng tiêu chí trên không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển nếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành trong năm tuyển sinh

Lưu ý:

- Sau khi trúng tuyển nhập học, để được đăng kí học các học phần thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành và ngành, sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương). Sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu sẽ tham gia học Chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị tại Khoa (cùng với một số học phần thuộc khối kiến thức chung) trong năm học thứ nhất.

- Miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào nói trên đối với các thí sinh có các chứng chỉ còn hạn sử dụng tương đương IELTS 5.5; hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ A-Level, hoặc có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT, ACT đạt điểm trúng tuyển trở lên.

V. THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt 1 (dự kiến): từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 31/08/2021

- Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GDĐT và ĐHQGHN: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/7/2021.

- Xét tuyển theo chứng chỉ A-Level hoặc kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN, SAT, ACT hoặc IELTS/TOEFL, bằng tú tài quốc tế: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/7/2021;

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021: theo hướng dẫn cập nhật của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN.

Thời gian xét tuyển được cập nhật theo Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và được thông báo trên website chính thức của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: www.khoaquocte.vnwww.student.isvnu.vn

Đợt bổ sung (dự kiến, nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 4/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021

Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Quốc tế.

VI. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT: Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở GDĐT trước thời hạn yêu cầu của Bộ GDĐT. 

- Xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQGHN: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT (theo mẫu tại ĐÂY) trực tiếp đến Khoa Quốc tế, thời hạn trước ngày 21/07/2021.

Xét tuyển theo chứng chỉ A-Level, kết quả thi SAT, ACT, kết quả thi ĐGNL hoặc chứng chỉ IELTS hoặc tương đương: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT (theo mẫu tại ĐÂY) và lệ phí xét tuyển trực tiếp tới Khoa Quốc tế, thời hạn trước ngày 21/07/2021.

Xét tuyển hồ sơ năng lực với bằng Tú tài quốc tế và phỏng vấn: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí xét tuyển trực tiếp tới Khoa Quốc tế, thời hạn trước ngày 09/07/2021.

Hồ sơ gồm:

Các thí sinh có hồ sơ đầy đủ, đạt điều kiện theo quy định của Khoa Quốc tế được mời tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp tại Khoa hoặc phỏng vấn online.

Tải phiếu đăng ký xét tuyển tại ĐÂY.

Kết quả xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn:

Điểm xét tuyển = điểm kết quả tốt nghiệp tú tài x 0.7 + điểm kết quả phỏng vấn x 0.3  

Xét tuyển theo tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét từ cao xuống thấp theo điểm thành phần môn Toán. 

- Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT (sử dụng mẫu của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN theo Phụ lục 1 của Đề án Tuyển sinh tại ĐÂY) trực tiếp đến Khoa Quốc tế, thời hạn trước ngày 31/07/2021.

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT, hồ sơ đăng ký dự thi THPT, lệ phí ĐKXT theo quy định của Bộ GDĐT và theo quy định của Sở GD&ĐT

Lưu ý: Trong trường hợp có thay đổi về lịch tuyển sinh vì các lí do bất khả kháng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, Khoa Quốc tế sẽ thông tin cập nhật trên website của Khoa. 

Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 25.000 VNĐ/ hồ sơ (không thu thêm bất kì lệ phí tuyển sinh nào khác).

- Thí sinh nộp lệ phí ĐKXT thông qua hệ thống BIDV vào tài khoản Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Hà Nội, STK: 2601 0000 788550. Chi tiết hướng dẫn nộp lệ phí ĐKXT tại www.khoaquocte.vnwww.student.isvnu.vn

Ghi chú: Khoa Quốc tế hỗ trợ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

VII. CƠ HỘI HỌC BỔNG

Khoa Quốc tế xét cấp 40 suất Học bổng tuyển thẳng cho những thí sinh tài năng với giá trị miễn từ 50% tới 100% học phí trong suốt quá trình theo học tại Khoa (trị giá lên tới 260 triệu đồng/khóa/thí sinh. Tổng giá trị học bổng tuyển thẳng lên tới 7,8 tỉ đồng cho các ứng viên xuất sắc đăng ký vào các ngành đào tạo cử nhân đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng tại Khoa Quốc tế. Để ứng tuyển Học bổng tuyển thẳng vào Khoa Quốc tế, bạn cần đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

+ Thí sinh trúng tuyển Khoa Quốc tế - ĐHQGHN bằng phương thức xét tuyển qua điểm thi IELTS/TOEFL, trong đó điểm chứng chỉ tiếng Anh đạt tương đương IELTS 6.5 trở lên.

+ Thí sinh trúng tuyển thẳng vào Khoa Quốc tế - ĐHQGHN theo quy chế Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN và theo đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 của Khoa.

+ Thí sinh trúng tuyển Khoa Quốc tế - ĐHQGHN theo phương thức khác như A-Level, SAT, IB… theo đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 của Khoa Quốc tế với kết quả cao (A-Level: 85/100 trở lên, SAT: 1300/1600 trở lên, IB: 30/42 trở lên).

+ Thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực còn hạn do ĐHQGHN tổ chức đạt từ 90 điểm trở lên và điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 10, 11, và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên.

Thí sinh sẽ cần vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ và phỏng vấn với Hội đồng Phỏng vấn Học bổng tuyển thẳng 2021. Học bổng được xét duyệt với thí sinh đạt điều kiện nêu trên, xét từ cao xuống thấp căn cứ theo thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa (nếu có).

Xem chi tiết hướng dẫn đăng ký xét tuyển học bổng TẠI ĐÂY

2. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội được nhận hơn 10 loại học bổng (lên tới 300 triệu đồng/khóa học) dài hạn, ngắn hạn và hỗ trợ học tập cho sinh viên dựa trên điểm xét tuyển đầu vào, các trường hợp tuyển thẳng, sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và sinh viên nước ngoài học tập tại Khoa.

Xem chi tiết chính sách học bổng của Khoa Quốc tế tại ĐÂY

VIII. ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRỰC TIẾP

Địa chỉ 1: Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3555 3555

Địa chỉ 2: Văn phòng Tuyển sinh Khoa Quốc tế - Nhà G8, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3555 3555

Điện thoại: (024) 3557 5992 (số máy lẻ 36).

Hotline: (024) 3555 3555, 0983 372 988, 0379 884 488, 0989106633

Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

Website: www.khoaquocte.vnwww.student.isvnu.vn

Gia nhập Group Tư vấn tuyển sinh của Khoa Quốc tế dành cho thí sinh 2k3 tại ĐÂY

Đăng ký nhận thông tin tư vấn tuyển sinh, học bổng tại ĐÂY

Thu bằng tiền Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Mức học phí tạm tính là 20.430.000 VNĐ/ học kì (tương đương 1.000 USD/ học kì).

 • Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu.

 

 

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận các vị trí làm việc sau: Chuyên gia phân tích dữ liệu kinh doanh, chuyên gia công nghệ phân tích dữ liệu, chuyên gia thiết kế và quản lý cấu trúc dữ liệu, chuyên gia lập trình phân tích dữ liệu, chuyên gia tư vấn phân tích kinh doanh, cán bộ quản lý phân tích dữ liệu, cán bộ quản lý kinh doanh, chuyên gia chiến lược kinh doanh, chuyên gia nghiên cứu và phân tích thị trường. Cụ thể:

Lĩnh vực Ngân hàng tài chính

Chuyên gia phân tích khách hàng, rủi ro tín dụng, rủi ro tài chính; phòng chống gian lận và quản lý hồ sơ năng lực công ty.

Lĩnh vực tiêu dùng

Chuyên gia phân tích thị trường, phân tích tiêu dùng bán lẻ, và nghiên cứu thị trường.

Lĩnh vực quản lý cung ứng và logistics

Chuyên gia quản lý doanh thu, quản lý sản phẩm trong chuỗi cung ứng, và tối ưu hóa hệ thống cung ứng.

Lĩnh vực Viễn thông, công nghệ và Internet

Chuyên gia phân tích, lập trình, cấu trúc dữ liệu và dự báo nhu cầu để xây dựng kế hoạch phát triển.

Lĩnh vực quản lý tài nguyên và mỏ

Chuyên gia dự báo giá cả; xử lý tức thời các vấn đề liên quan đến dây chuyền sản xuất; khám phá và khôi phục tài nguyên.

Lĩnh vực tư vấn

Chuyên gia tư vấn, phân tích theo lĩnh vực có ứng dụng kĩ thuật phân tích bậc cao.

Lĩnh vực an ninh, chính phủ

Chuyên gia phân tích khám phá gian lận, phát hiện tội phạm công chức và phòng chống tội phạm bạo lực.

Lĩnh vực Dịch vụ công

Chuyên gia cải tiến chất lượng y tế, chính sách công và giảm thiểu số lượng tù nhân.

Lĩnh vực Phi lợi nhuận 

Chuyên gia gây quỹ, chuyên gia hỗ trợ công tác xã hội thực chứng và tối ưu hóa dự án. 

Giao dịch viên quốc tế

Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh.

 

 

 

Mô hình đào tạo dự kiến cho phép sinh viên chuyển tiếp sang một số đối tác uy tín như Đại học Deakin (Úc), Đại học Chatham (Hoa Kỳ) và được công nhận tương đương tín chỉ.

Thông tin chi tiết xem tại www.chuyentiep.khoaquocte.vn

 

Trang chủ > Tuyển sinh > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẤP BẰNG

GIỚI THIỆU

Tên chương trình: Phân tích dữ liệu kinh doanh
Thời gian học: 4 năm (8 học kỳ)
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo: Toàn phần tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Văn bằng:

Bằng cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp

 

Chương trình cử nhân ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh được thiết kế với tổng khối lượng kiến thức phải tích lũy là 135 tín chỉ (không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Kĩ năng bổ trợ), trong đó:

 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 135 tín chỉ

(chưa tính các học phần GDTC, GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)

-

Khối kiến thức chung: 24 tín chỉ

(chưa tính các học phần GDTC, GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)

-

Khối kiến thức theo lĩnh vực:

14 tín chỉ

-

Khối kiến thức theo khối ngành:

11 tín chỉ

-

Khối kiến thức theo nhóm ngành:

25 tín chỉ

 

+ Các học phần bắt buộc:          

19 tín chỉ

 

+ Các học phần tự chọn:      

6/12 tín chỉ

-

Khối kiến thức ngành:

61 tín chỉ

 

+ Các học phần bắt buộc:      

27 tín chỉ

 

+ Các học phần tự chọn kiến thứ c ngành     

6/15 tín chỉ     

 

+ Các học phần tự chọn kiến thức bổ trợ     

4/10 tín chỉ     

 

+ Các nhóm học phần chuyên sâu lựa chọn

15/45 tín chỉ

 

+ Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp                        

9 tín chỉ

Khung chương trình chi tiết

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số học phần tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học/ GV PT

I

Khối kiến thức chung

(Không kể các học phần từ số 10 đến số 12)

24

 

 

 

 

1      

PHI1004

Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác -  Lênin 1

2

24

6

 

 

2   

PHI1005

Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác -  Lênin 2

3

36

9

 

PHI1004

3           

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

20

10

 

PHI1005

4           

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

42

3

 

POL1001

5           

INT1004

Tin học cơ sở 2

3

17

28

 

 

6           

INS1014

Tiếng Anh học thuật 1

4

30

30

 

 

7           

INS1015

Tiếng Anh học thuật 2

3

10

30

5

INS1014

8           

INS1016

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

30

30

 

 

9           

 

Giáo dục thể chất

4

 

 

 

 

10       

 

Giáo dục quốc phòng – an ninh

8

 

 

 

 

11        

 

Kĩ năng bổ trợ

3

 

 

 

 

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

14

 

 

 

 

12     

MAT1092

Toán cao cấp

4

45

15

 

 

13     

MAT1004

Lí thuyết xác suất và thống kê toán

3

27

18

 

 

14       

INS2065

Các công nghệ dựa trên nền công nghệ thông tin

2

18

12

 

INT1004

15       

INS2020

Lập trình 1

3

30

15

 

 

16       

PSY1050

Tâm lí học đại cương

2

24

6

 

 

III

Khối kiến thức theo khối ngành

11

 

 

 

 

17       

THL1057

Pháp luật đại cương

2

24

6

 

 

18       

INE1050

Kinh tế vi mô

3

36

9

 

 

19       

INE1051

Kinh tế vĩ mô

3

36

9

 

 

20       

INS2019

Tổ chức và quản trị kinh doanh

3

36

9

 

 

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

25

 

 

 

 

IV.1

Các học phần bắt buộc

19

 

 

 

 

21       

INS3063

Phân tích kinh doanh hỗ trợ ra quyết định

3

27

18

 

 

22       

INS3062

Các nguyên lí an toàn thông tin

3

27

18

 

INS2025

23       

INS2023

Quản trị hoạt động

3

36

9

 

INS2019

24       

INS2036

Hệ thống thông tin và các quy trình kinh doanh

3

27

18

 

INT1004

25       

INS2051

Các phương pháp định lượng trong quản lí

3

27

18

 

MAT1004

26       

INS2055

Các hệ cơ sở dữ liệu

27

18

 

INT1004

IV.2

Các học phần tự chọn

6/12

 

 

 

 

27    

INS2058

Quyền sở hữu trí tuệ

3

27

18

 

THL1057

28       

INS3066

Các giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp

3

27

18

 

INS2023

29       

INS3059

Quản trị dự án IT

3

27

18

 

INS2023

30       

INS2060

Đổi mới công nghệ thông tin và kinh doanh

3

27

18

 

INS2019

V

Khối kiến thức ngành

61

 

 

 

 

V.1

Kiến thức ngành

33

 

 

 

 

V.1.1

Các học phần bắt buộc

27

 

 

 

 

31       

INS2004

Thống kê Kinh tế

3

27

18

 

MAT1004

32       

INS2061

Khai phá dữ liệu & phân tích kinh doanh

3

27

18

 

MAT1004, INS2055

33       

INS3073

Kho dữ liệu và phân tích kinh doanh

3

30

15

 

INS3063

34       

INS3047

Lập trình Python

3

 

 

 

INS2020

35       

INS3048

Tối ưu hóa trong quản lý định lượng

3

27

18

 

INS2051

36       

INS3049

Kinh tế lượng

3

40

20

 

MAT1004

37       

INS3050

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

27

18

 

INS2020

38       

INS3075

Seminar

3

   

 

 

39       

INS3008

Project

3

 

 

 

 

V.1.2

Các học phần tự chọn kiến thức ngành

6/15

 

 

 

 

40       

INE3060

Thương mại điện tử

3

27

18

 

 

41    

INS3076

Phân tích dữ liệu lớn

3

27

18

 

 

42    

INS3046

Học máy

3

 

 

 

MAT1004

43    

INS3061

Các hệ thống thông tin doanh nghiệp

3

27

18

 

INS2019, INS2036

44    

INS3021

Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

3

 

27

118

 

 

 INS2019

V.2.

Các học phần tự chọn kiến thức bổ trợ

4/10

 

 

 

 

45       

INS1005

 

Phương pháp luận nghiên cứu trong CNTT

2

18

12

 

INS1016

46       

INS2059

Lãnh đạo và xây dựng đội ngũ

2

18

12

 

INS1016

47       

INS3077

Dữ liệu lớn, trách nhiệm lớn: Luật và đạo đức trong phân tích kinh doanh

2

 

 

 

 

48       

INS3078

Khoa học Quản lý

2

18

12

 

INS2051

49       

SOC1050

Xã hội học đại cương

2

24

6

 

 

V.3

Các nhóm học phần chuyên sâu lựa chọn

15/45

 

 

 

 

V.3.1

Phát triển các mô hình phân tích

15

 

 

 

 

50       

INS3079

Các mô hình thống kê cho phân tích dữ liệu 1

3

 

 

 

 

51    

INS3082

Các mô hình thống kê cho phân tích dữ liệu 2

3

 

 

 

INS3079

52    

INS3083

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu

3

 

 

 

MAT1004,

INS3047

53    

INS3069

Các hệ hỗ trợ ra quyết định

3

30

15

 

INS2061, INS3063

54    

INS3080

Trí tuệ nhân tạo

3

30

15

 

INS3061, INS2023

V.3.2

Phân tích dữ liệu tài chính

15

 

 

 

 

55       

INS2015

Tài chính căn bản

3

30

15

 

INE1051

56       

INS3007

Tài chính doanh nghiệp

3

30

15

 

INS2015

57       

INS3084

Chuỗi thời gian tài chính

3

30

15

 

INS2051

58       

INS3085

Tính toán tài chính trong quản trị bảo hiểm và rủi ro tài chính

3

30

15

 

INS2051

59       

FIB3005

Đầu tư và quản lí danh mục đầu tư

3

30

15

 

INS3007

V.3.3

Phân tích dữ liệu Marketing

15

 

 

 

 

60       

INS2003

Nguyên lí marketing

3

36

9

 

 

61       

INS3086

Dữ liệu và phân tích dữ liệu cho ra quyết định marketing

3

36

9

 

INS2003;

INS2061

62    

INS3087

Các mô hình cho chiến lược marketing

3

36

9

 

 

63    

INS3088

Thử nghiệm ra quyết định kinh doanh

3

36

9

 

 

64    

INS3089

Các mô hình định lượng trong nghiên cứu marketing

3

36

9

 

INS2051

V.4

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

9

 

 

 

 

V.4.1

Thực tập

4

 

 

 

 

65    

INS4008

Thực tập thực tế

4

 

60

 

INS3059, INS3061

V.4.2

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

5

 

 

 

 

66       

INS4011

Khóa luận tốt nghiệp

5

 

75

 

 

67       

INS4016

Phân tích dữ liệu nâng cao

2

 

 

 

INS3046

68       

INS4017

Khai phá dữ liệu hiện đại

3

 

 

 

INS2061

 

Tổng số

135

 

 

 

 

 

 

Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh là những nhà giáo có tên tuổi trong và ngoài ĐHQGHN, trình độ từ thạc sĩ trở lên, được đào tạo ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Canada... Các giảng viên đều đạt chuẩn về ngoại ngữ để giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh, đồng thời có kiến thức chuyên môn sâu cũng như kinh nghiệm thực tế phong phú về lĩnh vực mình phụ trách giảng dạy. Ngoài ra, Khoa còn có sự trao đổi giảng viên với một sô trường đại học danh tiếng nước ngoài để đưa giảng viên nước ngoài cùng đảm nhận giảng dạy một số học phần trong chương trình. Tỉ lệ giảng viên nước ngoài tham gia chương trình chiếm khoảng 20%-25% các học phần chuyên ngành. Đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước cùng phối hợp tạo nên một cộng đồng và môi trường giáo dục mang tính chất quốc tế tại Khoa. 

Khoa Quốc tế đã hợp tác với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) trong việc khai thác đội ngũ nhà nghiên cứu, giảng viên của Viện tham gia chương trình đào tạo Phân tích dữ liệu kinh doanh từ năm 2019.

Chương trình Thu hút học giả của ĐHQGHN đặt tại Khoa Quốc tế (gọi tắt là Chương trình) ra đời với mục đích phát huy kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ của các học giả đang làm việc tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chương trình đồng thời giúp tăng cường chỉ số hội nhập quốc tế của ĐHQGHN nói chung và Khoa Quốc tế nói riêng, tạo động lực, môi trường đào tạo và nghiên cứu quốc tế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Khoa, tiếp nhận chuyển giao công nghệ giảng dạy, nghiên cứu tiên tiến, quản trị đại học của nước ngoài, tăng cường tỷ lệ giảng viên đến từ các trường đại học uy tín nước ngoài giảng dạy tại Khoa.

Các học giả của Chương trình tham gia giảng dạy toàn bộ thời lượng một học phần hoặc phối hợp giảng dạy cùng giảng viên Khoa Quốc tế trong các chương đào tạo triển khai tại Khoa. Việc tổ chức giảng dạy được thực hiện với phương châm khuyến khích giảng viên của Khoa Quốc tế tham gia cùng soạn bài giảng và giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên. Trong quá trình này, sinh viên, học viên và giảng viên Khoa Quốc tế sẽ trải nghiệm những phương pháp làm việc, cách tiếp cận mới hiện đang được áp dụng tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài. 

Để phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động này, các học giả của Chương trình sẽ được ưu tiên sắp xếp giảng dạy những môn học mới hoặc đòi hỏi cập nhật phương pháp làm việc, kiến thức mới một cách thường xuyên hoặc những học phần mà hiện nay ở Việt Nam còn thiếu nguồn giảng viên có trình độ cao, đáp ứng tốt yêu cầu của học phần và của Chương trình. 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

STT

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Chuyên ngành đào tạo

1

Nguyễn Hải Thanh

PGS

TS

Toán tin

2

Nguyễn Thị Nguyệt

PGS

TS

Kinh tế học

3

Rachel Chung

 

TS

Phân tích dữ liệu

4

Trần Đức Quỳnh

 

TS

Toán tin

5

Nguyễn Quang Thuận

 

TS

Toán

6

Vũ Việt Vũ

 

TS

Công nghệ thông tin

7

Vũ Thanh Tùng

 

TS

Khoa học máy tính

8

Đỗ Ngọc Bích

 

ThS

Marketing

9

Đỗ Phương Huyền

 

ThS

Kinh tế, Tài chính

10

Nguyễn Phú Hưng

 

TS

Quản trị và tài chính

11

Francesco Meca

 

ThS

Quản trị kinh doanh

12

Trần Thị Oanh

 

TS

Công nghệ thông tin

13

Lê Duy Tiến

 

Ths

Công nghệ thông tin

14

Hoàng Kim Thu

 

ThS

Kinh tế, Tài chính

15

Lê Đức Thịnh

 

TS

Toán học

16

Lê Hoài Thu

 

ThS

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

17

Tom Denison

GS 

TS

Công nghệ thông tin

18

Lê Văn Liên

 

TS

Tài chính - Kế toán

19

Nguyễn Hà Nam

PGS

TS

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

20

Mai Anh

 

TS

Quản trị kinh doanh

21

Lemai Nguyễn

 

TS

Phân tích kinh doanh

22

Vũ Xuân Đoàn

PGS 

TS

Luật kinh doanh quốc tế

23

Nguyễn Thanh Tùng

 PGS

TS

Công nghệ thông tin

24

Nguyễn Thị Anh Thơ

 

ThS

Kinh tế đối ngoại

25

Nguyễn Thị Kim Anh

PGS

TS

Quản trị kinh doanh

26

Nguyễn Thị Lan Anh

 

ThS

Ngôn ngữ Anh

27

Nguyễn Thị Minh Huyền

 

ThS

Khoa học quản lí

28

Nguyễn Thị Minh Thư

 

ThS

Kinh tế

29

Mẫn Quang Huy

PGS

TS

Quy hoạch và quản lý đất đai

30

Nguyễn Văn Hạnh

 

TS

Toán tin

31

Nguyễn Thùy Anh

 

Tiến sĩ

Kinh tế

32

Nguyễn Trung Hiển

 

TS

Quản trị kinh doanh

33

Lê Thị Hoài An

GS

TS

Toán

34

Nguyễn Hồng Hanh

 

TS

Kinh doanh điện tử và dịch vụ

35

Phạm Hương Trang

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

36

Phạm Ngọc Hùng

 

TS

Công nghệ thông tin

37

Phạm Thị Huệ

 

TS

 Hệ thống thông tin quản lý

38

Phạm Thị Liên

PGS 

TS

Quản trị kinh doanh

39

Phạm Thị Thuỷ

 

TS

Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài

40

Richard Pearl

 

ThS

Khoa học quản lí

41

Chiachi Tsan

GS

Tiến sĩ, Mỹ

Quản trị kinh doanh

42

Sabri Boubaker

GS

Tiến sĩ, Pháp

Tài chính

 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo :

- Đã tốt nghiệp THPT (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (năm 2021): 220

Trong đó, xét bằng phương thức xét điểm thi THPT năm 2021: 70 chỉ tiêu

Xét bằng phương thức khác: 30 chỉ tiêu

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của ĐHQGHN;

(2) Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

(3) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức;

(4) Xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế, kết quả các ki thi chuẩn hóa, bao gồm: (1) chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT); (2) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (A-Level); (3) kết quả kì thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trên giấy của tổ chức College Board, Educational Testing Service (SAT); và (4) kết quả kì thi chuẩn hóa American College Testing (ACT);

(5) Xét hồ sơ năng lực và phỏng vấn thí sinh có bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate).

IV. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thí sinh được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) không giới hạn số nguyện vọng vào các ngành đào tạo tại Khoa Quốc tế và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30 cộng với điểm ưu tiên, có áp dụng điều kiện phụ là điểm môn chính nhân hệ số 2.

Điểm xét tuyển = (Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn chính x 2) x 3 / 4  + Điểm ưu tiên

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ trên kết quả thi THPT năm 2021 của Khoa Quốc tế dự kiến: 17 điểm đối với các ngành đào tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán và Cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh; 16 điểm đối với các ngành còn lại.

Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế và kết quả kì thi chuẩn hóa (IELTS/TOEFL, A-Level, SAT, ACT)

- Thí sinh có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng (Bảng 10), đảm bảo mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

- Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (Thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

- Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT đạt từ 22/36 điểm trở lên.

- Thí sinh có điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc hoặc TOEFL iBT từ 65 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi/bài thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Lưu ý: các chứng chỉ quốc tế phải còn hạn sử dụng tại thời điểm xét tuyển.

Xét tuyển theo bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate)

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Tú tài quốc tế (International Baccalaureate) với mức điểm từ 24/42 trở lên, trong đó điểm thành phần môn Toán, Tiếng Anh đạt tối thiểu 4/7.

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức

Thí sinh có kết quả kỳ thi ĐGNL còn thời hạn do ĐHQGHN tổ chức, đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định và hướng dẫn cụ thể của ĐHQGHN và Khoa Quốc tế.

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của ĐHQGHN.

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GDĐT

Các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thí sinh được sử dụng kết quả thi Học sinh giỏi / Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế (không giới hạn môn thi/lĩnh vực) để đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng cần có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành đăng ký xét tuyển của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN

* Xét tuyển thẳng:

Đối tượng 1: Thí sinh là người nước ngoài xét tuyển theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

Đối tượng 2: Học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào các chương trình đào tạo đại học tại Khoa Quốc tế nếu có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng được một (01) trong các điều kiện sau:

 • Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic/thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
 • Đạt giải chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
 • Đạt giải chính thức kỳ thi thường niên Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;
 • Là thành viên chính thức đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;
 • Có điểm trung bình chung học tập từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành do Khoa Quốc tế quy định.

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d Mục 5.4.2 trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Khoa Quốc tế, ĐHQGHN.

Đối tượng 3: Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại Mục 5.5.2 và phải là học sinh thuộc trường THPT chuyên có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Khoa Quốc tế dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển (Xem danh sách tại Phụ lục 2).

Đối tượng 4: Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Là thành viên chính thức đội tuyển dự kuf thi Olympic/thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
 • Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQG;
 • Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;
 • Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 9,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành do Khoa Quốc tế quy định.

Đối tượng 5: Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên.

Nguyên tắc xét tuyển thẳng:

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển;

- Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh;

- Thứ tự ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh,..), kết quả học tập THPT;

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác nhận do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Khoa Quốc tế quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

* Xét ưu tiên: Thí sinh thuộc các đối tượng đáp ứng tiêu chí trên không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển nếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành trong năm tuyển sinh

Lưu ý:

- Sau khi trúng tuyển nhập học, để được đăng kí học các học phần thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành và ngành, sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương). Sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu sẽ tham gia học Chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị tại Khoa (cùng với một số học phần thuộc khối kiến thức chung) trong năm học thứ nhất.

- Miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào nói trên đối với các thí sinh có các chứng chỉ còn hạn sử dụng tương đương IELTS 5.5; hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ A-Level, hoặc có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT, ACT đạt điểm trúng tuyển trở lên.

V. THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt 1 (dự kiến): từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 31/08/2021

- Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GDĐT và ĐHQGHN: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/7/2021.

- Xét tuyển theo chứng chỉ A-Level hoặc kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN, SAT, ACT hoặc IELTS/TOEFL, bằng tú tài quốc tế: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/7/2021;

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021: theo hướng dẫn cập nhật của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN.

Thời gian xét tuyển được cập nhật theo Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và được thông báo trên website chính thức của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: www.khoaquocte.vnwww.student.isvnu.vn

Đợt bổ sung (dự kiến, nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 4/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021

Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Quốc tế.

VI. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT: Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở GDĐT trước thời hạn yêu cầu của Bộ GDĐT. 

- Xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQGHN: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT (theo mẫu tại ĐÂY) trực tiếp đến Khoa Quốc tế, thời hạn trước ngày 21/07/2021.

Xét tuyển theo chứng chỉ A-Level, kết quả thi SAT, ACT, kết quả thi ĐGNL hoặc chứng chỉ IELTS hoặc tương đương: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT (theo mẫu tại ĐÂY) và lệ phí xét tuyển trực tiếp tới Khoa Quốc tế, thời hạn trước ngày 21/07/2021.

Xét tuyển hồ sơ năng lực với bằng Tú tài quốc tế và phỏng vấn: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí xét tuyển trực tiếp tới Khoa Quốc tế, thời hạn trước ngày 09/07/2021.

Hồ sơ gồm:

Các thí sinh có hồ sơ đầy đủ, đạt điều kiện theo quy định của Khoa Quốc tế được mời tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp tại Khoa hoặc phỏng vấn online.

Tải phiếu đăng ký xét tuyển tại ĐÂY.

Kết quả xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn:

Điểm xét tuyển = điểm kết quả tốt nghiệp tú tài x 0.7 + điểm kết quả phỏng vấn x 0.3  

Xét tuyển theo tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét từ cao xuống thấp theo điểm thành phần môn Toán. 

- Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT (sử dụng mẫu của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN theo Phụ lục 1 của Đề án Tuyển sinh tại ĐÂY) trực tiếp đến Khoa Quốc tế, thời hạn trước ngày 31/07/2021.

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT, hồ sơ đăng ký dự thi THPT, lệ phí ĐKXT theo quy định của Bộ GDĐT và theo quy định của Sở GD&ĐT

Lưu ý: Trong trường hợp có thay đổi về lịch tuyển sinh vì các lí do bất khả kháng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, Khoa Quốc tế sẽ thông tin cập nhật trên website của Khoa. 

Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 25.000 VNĐ/ hồ sơ (không thu thêm bất kì lệ phí tuyển sinh nào khác).

- Thí sinh nộp lệ phí ĐKXT thông qua hệ thống BIDV vào tài khoản Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Hà Nội, STK: 2601 0000 788550. Chi tiết hướng dẫn nộp lệ phí ĐKXT tại www.khoaquocte.vnwww.student.isvnu.vn

Ghi chú: Khoa Quốc tế hỗ trợ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

VII. CƠ HỘI HỌC BỔNG

Khoa Quốc tế xét cấp 40 suất Học bổng tuyển thẳng cho những thí sinh tài năng với giá trị miễn từ 50% tới 100% học phí trong suốt quá trình theo học tại Khoa (trị giá lên tới 260 triệu đồng/khóa/thí sinh. Tổng giá trị học bổng tuyển thẳng lên tới 7,8 tỉ đồng cho các ứng viên xuất sắc đăng ký vào các ngành đào tạo cử nhân đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng tại Khoa Quốc tế. Để ứng tuyển Học bổng tuyển thẳng vào Khoa Quốc tế, bạn cần đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

+ Thí sinh trúng tuyển Khoa Quốc tế - ĐHQGHN bằng phương thức xét tuyển qua điểm thi IELTS/TOEFL, trong đó điểm chứng chỉ tiếng Anh đạt tương đương IELTS 6.5 trở lên.

+ Thí sinh trúng tuyển thẳng vào Khoa Quốc tế - ĐHQGHN theo quy chế Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN và theo đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 của Khoa.

+ Thí sinh trúng tuyển Khoa Quốc tế - ĐHQGHN theo phương thức khác như A-Level, SAT, IB… theo đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 của Khoa Quốc tế với kết quả cao (A-Level: 85/100 trở lên, SAT: 1300/1600 trở lên, IB: 30/42 trở lên).

+ Thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực còn hạn do ĐHQGHN tổ chức đạt từ 90 điểm trở lên và điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 10, 11, và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên.

Thí sinh sẽ cần vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ và phỏng vấn với Hội đồng Phỏng vấn Học bổng tuyển thẳng 2021. Học bổng được xét duyệt với thí sinh đạt điều kiện nêu trên, xét từ cao xuống thấp căn cứ theo thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa (nếu có).

Xem chi tiết hướng dẫn đăng ký xét tuyển học bổng TẠI ĐÂY

2. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội được nhận hơn 10 loại học bổng (lên tới 300 triệu đồng/khóa học) dài hạn, ngắn hạn và hỗ trợ học tập cho sinh viên dựa trên điểm xét tuyển đầu vào, các trường hợp tuyển thẳng, sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và sinh viên nước ngoài học tập tại Khoa.

Xem chi tiết chính sách học bổng của Khoa Quốc tế tại ĐÂY

VIII. ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRỰC TIẾP

Địa chỉ 1: Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3555 3555

Địa chỉ 2: Văn phòng Tuyển sinh Khoa Quốc tế - Nhà G8, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3555 3555

Điện thoại: (024) 3557 5992 (số máy lẻ 36).

Hotline: (024) 3555 3555, 0983 372 988, 0379 884 488, 0989106633

Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

Website: www.khoaquocte.vnwww.student.isvnu.vn

Gia nhập Group Tư vấn tuyển sinh của Khoa Quốc tế dành cho thí sinh 2k3 tại ĐÂY

Đăng ký nhận thông tin tư vấn tuyển sinh, học bổng tại ĐÂY

Thu bằng tiền Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Mức học phí tạm tính là 20.430.000 VNĐ/ học kì (tương đương 1.000 USD/ học kì).

 • Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu.

 

 

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận các vị trí làm việc sau: Chuyên gia phân tích dữ liệu kinh doanh, chuyên gia công nghệ phân tích dữ liệu, chuyên gia thiết kế và quản lý cấu trúc dữ liệu, chuyên gia lập trình phân tích dữ liệu, chuyên gia tư vấn phân tích kinh doanh, cán bộ quản lý phân tích dữ liệu, cán bộ quản lý kinh doanh, chuyên gia chiến lược kinh doanh, chuyên gia nghiên cứu và phân tích thị trường. Cụ thể:

Lĩnh vực Ngân hàng tài chính

Chuyên gia phân tích khách hàng, rủi ro tín dụng, rủi ro tài chính; phòng chống gian lận và quản lý hồ sơ năng lực công ty.

Lĩnh vực tiêu dùng

Chuyên gia phân tích thị trường, phân tích tiêu dùng bán lẻ, và nghiên cứu thị trường.

Lĩnh vực quản lý cung ứng và logistics

Chuyên gia quản lý doanh thu, quản lý sản phẩm trong chuỗi cung ứng, và tối ưu hóa hệ thống cung ứng.

Lĩnh vực Viễn thông, công nghệ và Internet

Chuyên gia phân tích, lập trình, cấu trúc dữ liệu và dự báo nhu cầu để xây dựng kế hoạch phát triển.

Lĩnh vực quản lý tài nguyên và mỏ

Chuyên gia dự báo giá cả; xử lý tức thời các vấn đề liên quan đến dây chuyền sản xuất; khám phá và khôi phục tài nguyên.

Lĩnh vực tư vấn

Chuyên gia tư vấn, phân tích theo lĩnh vực có ứng dụng kĩ thuật phân tích bậc cao.

Lĩnh vực an ninh, chính phủ

Chuyên gia phân tích khám phá gian lận, phát hiện tội phạm công chức và phòng chống tội phạm bạo lực.

Lĩnh vực Dịch vụ công

Chuyên gia cải tiến chất lượng y tế, chính sách công và giảm thiểu số lượng tù nhân.

Lĩnh vực Phi lợi nhuận 

Chuyên gia gây quỹ, chuyên gia hỗ trợ công tác xã hội thực chứng và tối ưu hóa dự án. 

Giao dịch viên quốc tế

Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh.

 

 

 

Mô hình đào tạo dự kiến cho phép sinh viên chuyển tiếp sang một số đối tác uy tín như Đại học Deakin (Úc), Đại học Chatham (Hoa Kỳ) và được công nhận tương đương tín chỉ.

Thông tin chi tiết xem tại www.chuyentiep.khoaquocte.vn