Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Học bổng Posco

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt loại GIỎI trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại TỐT trở lên.

- Đối với sinh viên năm thứ nhất: Có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 1.000 USD /sinh viên/năm học.

3. Thời hạn nộp hồ sơ tại Khoa Quốc tế: 17h00 thứ Ba 03/09/2019. 

4. Chỉ tiêu: 02 sinh viên được xét phỏng vấn.

5. Hồ sơ đăng ký học bổng:

- Bảng điểm năm học 2018-2019 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2019;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Các minh chứng về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Posco, Hàn Quốc, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

*Link đăng kýhttps://forms.gle/BiAMAACt2KwH66427 
*Link thông tin và mẫu đăng kýhttps://drive.google.com/drive/folders/1PnPIkFWa3kaiqe55JnkX5owu3hOn51kK?usp=sharing
*Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển: Trần Đỗ Bảo Châu (Phòng CTHSSV, Phòng 303, nhà C). 

Học bổng Posco

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt loại GIỎI trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại TỐT trở lên.

- Đối với sinh viên năm thứ nhất: Có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 1.000 USD /sinh viên/năm học.

3. Thời hạn nộp hồ sơ tại Khoa Quốc tế: 17h00 thứ Ba 03/09/2019. 

4. Chỉ tiêu: 02 sinh viên được xét phỏng vấn.

5. Hồ sơ đăng ký học bổng:

- Bảng điểm năm học 2018-2019 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2019;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Các minh chứng về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Posco, Hàn Quốc, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

*Link đăng kýhttps://forms.gle/BiAMAACt2KwH66427 
*Link thông tin và mẫu đăng kýhttps://drive.google.com/drive/folders/1PnPIkFWa3kaiqe55JnkX5owu3hOn51kK?usp=sharing
*Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển: Trần Đỗ Bảo Châu (Phòng CTHSSV, Phòng 303, nhà C).